Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

 

§ 1

Przepisy ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie - Filii w Suchej Beskidzkiej (PBW Filia Sucha Beskidzka).
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Bibliotece – rozumie się przez to PBW Filia w Suchej Beskidzkiej;
  2. zbiorach/materiałach bibliotecznych – należy rozumieć przez to książki, czasopisma, zbiory multimedialne;
  3. Czytelniku – należy rozumieć przez to osobę, która jest zapisana do Biblioteki i zaakceptowała jej regulamin.

 

§ 2

Zasady korzystania ze zbiorów

 

 1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem usług opisanych w § 11.
 2. Zbiory Biblioteki udostępniane są:
  1. prezencyjnie (na miejscu) w Czytelni;
  2. drogą wypożyczeń na zewnątrz w Wypożyczalni: książki, płyty CD-audio
   i DVD, kasety wideo;
  3. drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Wypożyczalni;
  4. prezencyjnie podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Bibliotekę
   w siedzibie Biblioteki i poza nią;
  5. prezencyjnie w formie wystaw organizowanych przez Bibliotekę w siedzibie Biblioteki i poza nią (szkolenia, konferencje i inne formy współpracy ze środowiskiem lokalnym).
 3. Biblioteka jest czynna od 800 do 1700, w środy od 800 do 1500.
 4. W okresie wakacji Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku, w soboty nieczynna.
 5. W niedziele i święta Biblioteka jest nieczynna.
 6. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki uzyskuje Czytelnik poprzez zapisanie się w Wypożyczalni.
 7. Przy zapisie należy przedłożyć:
  1. nauczyciele: dowód osobisty i potwierdzenie zatrudnienia;
  2. nauczyciele studiujący: dowód osobisty oraz potwierdzenie zatrudnienia
   i studiowania;
  3. studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: dowód osobisty i indeks lub legitymację studencką;
  4. niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych: legitymację szkolną (przy zapisie wymagana obecność rodzica lub prawnego opiekuna z dowodem tożsamości);
  5. pozostałe osoby pełnoletnie: dowód osobisty lub paszport.
 8. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39 (zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r):
  1. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań bibliotecznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami danych osobowych będą firmy windykacyjne oraz firmy wspierające obsługę informatyczną.
  2. dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat licząc od roku ostatniej aktywności podjętej w Bibliotece i pod warunkiem, że zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki.
  3. Czytelnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  4. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 10. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić PBW Filię w Suchej Beskidzkiej
  o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, a w przypadku nauczycieli, uczniów
  i studentów miejsca pracy lub nauki.
 11. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.
 12. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni,
  w przeciwnym wypadku właściciel karty ponosi konsekwencje wynikające
  z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych w ten sposób materiałów bibliotecznych. Czytelnik otrzymuje duplikat karty bibliotecznej
  w terminie do jednego tygodnia.
 13. Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania czytelnika o upływającym terminie zwrotu. Czytelnik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego i zwracania materiałów w terminie.
 14. Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje:
  1. zablokowanie konta czytelnika skutkujące zawieszeniem prawa
   do wypożyczeń i prolongat do chwili uregulowania zaległości wobec Biblioteki;
  2. naliczanie opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych za każdy tydzień po terminie zwrotu, których wysokość określona jest odrębnym zarządzeniem Dyrektora. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 15. Dopuszcza się zamianę kary pieniężnej za przetrzymanie materiałów bibliotecznych na zakup innych materiałów wskazanych przez bibliotekarza.
 16. W wyjątkowych przypadkach, gdy czytelnik wykaże, że brak zwrotu materiałów bibliotecznych w terminie był wynikiem niezawinionej i niezależnej od niego sytuacji albo gdy wymaga tego interes społeczny, Dyrektor Biblioteki może podjąć decyzję o nienaliczeniu opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, o których mowa w ust. 14 lit. b, albo o naliczeniu opłaty
  w niepełnej wysokości lub przyjęciu ekwiwalentu od czytelnia. Decyzję podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o Procedurę nienaliczania lub zmniejszania opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

 

§ 3

Zasady korzystania z Wypożyczalni

 

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:
  1. nauczyciele: 6 tytułów książek;
  2. nauczyciele studiujący oraz studenci więcej niż jednego kierunku: 8 tytułów książek;
  3. studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: 5 tytułów książek;
  4. pozostałe osoby: 4 tytuły książek;
  5. dodatkowo 4 tytuły materiałów audiowizualnych.
 2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca, nauczycielom studiującym na okres 2 miesięcy. W szczególnych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu wypożyczenia.
 3. Z materiałów bibliotecznych znajdujących się w katalogu Czytelnik korzysta
  po ich uprzednim pisemnym zamówieniu.
 4. Wypożyczanie i zwroty materiałów bibliotecznych rejestruje się na kartach czytelnika. Czynności te czytelnik potwierdza podpisem.
 5. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu materiałów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu.
 6. Czytelnik może zarezerwować zbiory, które są w danej chwili wypożyczone. Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić nie później niż 7 dni od daty ich zwrotu przez poprzedniego czytelnika.
 7. Nie wypożycza się na zewnątrz:
  1. druków wydanych do 1945 r. włącznie;
  2. druków stanowiących rzadkość bibliofilską i innych cennych, odpowiednio oznakowanych materiałów;
  3. materiałów bibliotecznych należących do zbiorów Czytelni.
 8. Czytelnik zobowiązany jest zabezpieczyć materiały biblioteczne przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.
 9. Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i przy zwrocie. Uszkodzenia powinny
  być odnotowane.

 

§ 4

Zasady korzystania z Czytelni

 

 1. Czytelnik korzystający ze zbiorów prezencyjnie zobowiązany jest do:
  1. pozostawienia u bibliotekarza dyżurnego aktualnej karty bibliotecznej;
  2. wpisania się do zeszytu odwiedzin.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może zezwolić na korzystanie z Czytelni za okazaniem innego aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 3. Wnoszone do Czytelni materiały własne należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 4. Nie dopuszcza się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez zgody dyżurującego bibliotekarza.
 5. Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie materiałów ustala bibliotekarz, w zależności od ich formatu oraz poczytności.
 6. Biblioteka zastrzega sobie prawo dzielenia zamówień na zbiory z magazynu do Czytelni na części i realizację partiami, jeżeli liczba zamówień przekracza jednorazowo 10 woluminów.
 7. Jeżeli Czytelnik zamierza korzystać z dostarczonych mu z magazynu zbiorów
  w następnych dniach, dyżurujący bibliotekarz zatrzymuje je do dyspozycji Czytelnika na okres 7 dni.
 8. Z Czytelni i zbiorów udostępnianych prezencyjnie mogą korzystać uczestnicy zajęć edukacyjnych organizowanych w Bibliotece.
 9. Z Czytelni i zbiorów udostępnianych prezencyjnie mogą korzystać uczniowie
  VI-VIII szkół podstawowych nie będący Czytelnikami w ramach porozumienia ze szkołą, z którą Biblioteka podjęła współpracę.

 

§ 5

Usługi informacyjno-bibliograficzne

 

 1. Biblioteka świadczy usługi informacyjno-bibliograficzne.
 2. Prawo do uzyskania informacji o charakterze bibliotecznym, bibliograficznym
  i rzeczowym oraz do pomocy przy poszukiwaniu literatury przysługuje każdemu Czytelnikowi.
 3. Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 4. Biblioteka sporządza pisemne tematyczne zestawienia bibliograficzne na zamówienia nauczycieli, szkół i instytucji oświatowych, a także na użytek czytelników.

 

§ 6

Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

 1. Każdy Czytelnik Biblioteki może zamówić za pośrednictwem Wypożyczalni sprowadzenie potrzebnych materiałów bibliotecznych, których nie ma w zbiorach Biblioteki ani w innych okolicznych bibliotekach.
 2. Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne dostępne na terenie Polski.
 3. Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały na koszt użytkownika. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić deklarację dotyczącą pokrycia przez osobę zamawiającą kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów.
 4. Biblioteka udostępnia własne zbiory innym bibliotekom w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 5. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie.
 6. Okres korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.
 7. Czytelnik, który dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych uzyskanych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

 

§ 7

Zasady korzystania z komputerów

 

 1. Biblioteka umożliwia Czytelnikom korzystanie z komputerów.
 2. Czytelnik może korzystać ze stanowisk komputerowych w godzinach otwarcia Biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych jest większa niż liczba sprzętu informatycznego. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z urządzenia ograniczony jest do jednej godziny.
 3. Biblioteka umożliwia bezpłatny dostęp do Internetu za pomocą sprzętu informatycznego.
 4. Ogólnodostępny sprzęt informatyczny Biblioteki służy zaspokajaniu informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych potrzeb Czytelników.
 5. Korzystając ze sprzętu z dostępem do Internetu Czytelnik zobowiązany jest
  do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może:
  1. tworzyć, wyszukiwać oraz prezentować materiałów o treści obscenicznej
   bądź obrażającej uczucia innych i zakazanych przepisami prawa;
  2. naruszać praw autorskich i licencyjnych;
  3. wysyłać spamu, podejmować próby obejścia lub przełamania zabezpieczeń technicznych innych użytkowników lub urządzeń, próby nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używać urządzeń do rozpowszechniania niebezpiecznego oprogramowania (malware).
 6. Wyniki poszukiwań w Internecie Czytelnik może zapisać na własne nośniki elektroniczne.
 7. Nie dopuszcza się instalowania jakichkolwiek programów, aplikacji i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania bez zgody dyżurnego bibliotekarza.
 8. Czytelnik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i oprogramowania w momencie ich zauważenia.
 9. Czytelnik korzystający ze sprzętu informatycznego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Czytelnik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika,
  w tym naruszenie poufności danych osobowych wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.
 11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe
  z niewłaściwego użytkowania sprzętu jak i szkód wykonanych za pośrednictwem użyczonego sprzętu.
 12. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez Czytelnika prac na sprzęcie informatycznym.
 13. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do sprzętu informatycznego jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

 

§ 8

Działalność edukacyjna i kulturalna

 

 1. Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną,
  w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie zwane dalej imprezami.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia,
  w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.
 3. Nauczyciele organizujący grupę lekcyjną są zobowiązani do ustalania terminu lekcji telefonicznie, mailowo lub osobiście najpóźniej na tydzień przed przyjściem z grupą do Biblioteki.
 4. Dane osobowe podane przez uczestnika imprezy (imię i nazwisko, adres e-mail) podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.
 5. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promujących Bibliotekę.
 6. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują
  do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 7. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Biblioteki.
 8. Warunkiem udziału osób pełnoletnich w bezpłatnych imprezach o charakterze szkoleniowym jest zapisanie się do Biblioteki.

 

§ 9

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów

 

 1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:
  1. odkupić identyczny egzemplarz, lub
  2. dokonać naprawy w zakładzie introligatorskim, lub
  3. dostarczyć inny egzemplarz znajdujący się w sprzedaży i poszukiwany przez Bibliotekę, lub
  4. zapłacić odszkodowanie za zagubiony albo zniszczony egzemplarz materiałów bibliotecznych w wysokości do dziesięciokrotnej jego rzeczywistej wartości.
 2. Rzeczywistą wartość danej jednostki materiałów bibliotecznych określa Kierownik Filii na podstawie obowiązującej Instrukcji Wyceny materiałów bibliotecznych,
  w terminie do tygodnia.
 3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Czytelników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

 

§ 10

Usługi reprograficzne

 

 1. Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny.
 2. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane, jedynie na terenie Biblioteki, poprzez:
  1. skanowanie;
  2. kserowanie (firma zewnętrzna);
  3. kopiowanie danych z nośnika na nośnik;
  4. fotografowanie sprzętem czytelnika.
 3. Zbiory o szczególnej wartości historycznej mogą zostać dopuszczone do kopiowania wyłącznie za zgodą Kierownika Biblioteki.
 4. Bibliotekarz dyżurny ma prawo odmowy kserowania materiałów bibliotecznych
  ze względu na ich stan techniczny.
 5. Istnieje możliwość złożenia zamówienia na bezpłatne skany ze zbiorów PBW
  w Krakowie dla nauczycieli zapisanych do Biblioteki.
 6. Zamówienia na skany PBW są realizowane zgodnie z regulaminem PBW
  w Krakowie.

 

§ 11

Przepisy końcowe

 

 1. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy
  i wyłączenia telefonów komórkowych w Czytelni i Wypożyczalni.
 2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
 3. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Bibliotece przez Czytelnika lub inne osoby.
 4. Bibliotekarz może odmówić obsługi Czytelnika niestosującego się do niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania,
  a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
 6. Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora stanowiącym załącznik do regulaminu:
  1. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
  2. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;
  3. za wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej.
 7. Ceny usług świadczonych przez firmy zewnętrzne ustalane są przez te podmioty.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem, dotyczące opłat pobieranych przez Bibliotekę, mogą zostać oddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub sądu właściwego dla siedziby Biblioteki.
 9. Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w Wypożyczalni.
 10. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
  i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 11. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 12. Decyzję o zastosowaniu sankcji, o której mowa w ust. 11 podejmuje Kierownik
  Filii w porozumieniu z Dyrekcją Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania w trybie określonym kodeksem postępowania administracyjnego do jednostki nadrzędnej, w ramach której działa Biblioteka tj. do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 13. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
 14. O zmianach w Regulaminie decyduje zespół kierowniczy Biblioteki.

 

§ 12

 

 1. Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBW Filii w Suchej Beskidzkiej obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok