Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Nowy rok szkolny 2023/2024 – nowości ze zbiorów Biblioteki

Praca szkoły w nowym roku szkolnym 2023/2024 – wytyczne, propozycje, pomysły.

(wybór materiałów dostępnych w zbiorach PBW Filii w Suchej Beskidzkiej)

Propozycje działań i zmian w pracy szkoły:

 • Efektywny początek nowego roku szkolnego / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 8, s. 47-50
  Jak efektywnie rozpocząć nowy rok szkolny 2023/2024. Wspólne decydowanie. Propozycje zmian, korzystnych działań.
 • Czas na lepszą szkołę / Alicja Pacewicz, Olga Napiontek // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 7, s. 10-15
  Jaka powinna być dobra szkoła? Propozycje zmian w pracy szkoły. Rekomendacje Obywatelskiego Paktu dla Edukacji. Samodzielność szkoły. Szkoła kompetencji kluczowych, a nie szczegółowych wiadomości. Szkoła równych szans. Praca zespołowa, dobre relacje. Specjalistyczne wsparcie. 

Aktualne przepisy:

 • Zmiany w prawie oświatowym / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 8, s. 10-13
  Nowelizacja ustaw: Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela. Zmiany w przepisach, m.in. przywrócenie prawa nauczycieli do wcześniejszej emerytury.
 • Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu : praktyczne zastosowanie przepisów / Zofia Rudzińska, Wanda Pakulniewicz. – Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2023. Sygnatura 46.626
  Najważniejsze informacje związane z obowiązującymi przepisami (stan prawny: styczeń 2023 r.). Plan nadzoru, kontrola, diagnozowanie, wspomaganie. Terminarz. Praktyczne wskazówki, przykłady i wzory dokumentów: arkusze obserwacji zajęć, arkusze kontroli, plan nadzoru, sprawozdanie, scenariusz rady, projekt uchwały i inne.
 • Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 7, s. 30-34
  W jaki sposób i na jakiej podstawie nawiązać z nauczycielem stosunek pracy w świetle nowych uregulowań prawnych. Czynności poprzedzające nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy o pracę (na czas określony, na czas nieokreślony), zawarcie stosunku pracy poprzez mianowanie.
 • Zatrudnienie pracownika niepedagogicznego / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 7, s. 36-38
  Procedury zatrudniania pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem aktualnych przepisów.

Awans zawodowy nauczycieli:

 • Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2022 r. / Anna Kiełb // Biblioteka w Szkole. - 2023, nr 6, s. 8-21
  Procedury awansowe przed i po 1 września 2022 r. Zasady, terminy, kryteria, wymagania, dokumenty, przepisy przejściowe. Nauczyciel początkujący, mentor. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Komisja kwalifikacyjna na stopień nauczyciela dyplomowanego. Porady uwzględniające m.in. specyfikę pracy nauczycieli bibliotekarzy. Przykładowy opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dyrektor szkoły:

 • Dyrektor na szkolnym starcie / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 8, s. 14-17
  Jakie działania, w pierwszej kolejności, powinien podjąć nowy dyrektor. Pierwsze spotkania z nauczycielami i pracownikami szkoły, dokumentacja, infrastruktura, rodzice, uczniowie, partnerzy szkoły, plan lekcji, uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
 • Vademecum dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 8, s. 18-34
  Zadania i obowiązki dyrektora szkoły w nowym roku szkolnym 2023/2024 wraz z aktualnymi przepisami.

Spotkania z rodzicami:

 • Pierwsze zebranie z rodzicami / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 8, s. 55-58
  Propozycja zmiany sposobu podejścia i prowadzenia pierwszego spotkania dla rodziców. Przydatne wskazówki: zapraszanie rodziców na spotkanie z wychowawcą (przykład listu do rodziców), przekazywanie informacji, oddanie głosu rodzicom, efektywna komunikacja i wspólne pole porozumienia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 • Budowanie relacji w przestrzeni edukacyjnej / Marzena Kowaluk-Romanek, Małgorzata Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. Sygnatura 46.609.
  Duży wybór przykładowych działań nauczyciela i ćwiczeń dla uczniów (także karty pracy) pod kątem budowania dobrych relacji w szkole. Propozycje metodyczna na: integrację grupy - klasy szkolnej, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, budowanie otwartości w interakcjach szkolnych, rozwijanie kreatywności, budowanie więzi społecznych, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie, organizowanie udziału rodziców w edukacji dzieci.
 • Opinie i orzeczenia - pomocne dokumenty w pracy nauczyciela / Łukasz Franków // Życie Szkoły. - 2023, nr 6, s. 28-32
  Zapoznanie się z opinią lub orzeczeniem wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną - krok po kroku. Udzielanie uczniom adekwatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Depresja dzieci : skuteczna profilaktyka i wsparcie / Magdalena Lange-Rachwał // Życie Szkoły. - 2023, nr 4, s. 4-9
  Depresja dziecięca: typowe objawy (różniące się od depresji dorosłych), czynniki zwiększające ryzyko zachorowania, opis przypadków, możliwości udzielenia wsparcia.

Rozwiązywanie konfliktów w szkole:

 • Rozwiązywanie uczniowskich konfliktów / Bartosz Smółka // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 7, s. 74-75
  Czym są mediacje rówieśnicze? Rola mediatora rówieśniczego. Znacząca rola mediacji rówieśniczych w rozwiązywaniu konfliktów.
 • Zarys pracy mediatora szkolnego / Anna K. Duda. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. Sygnatura 46.622
  Rozwiązywanie konfliktów w szkole, sprawiedliwość naprawcza. Mediacje w szkole. Szkolne kluby mediatora (przykładowy program, plan działania). Konspekt warsztatów dla uczniów „Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów”. Scenariusz warsztatów dla rodziców (i dzieci) „Jak nauczyć dziecko rozwiązywać konflikty”. Program festiwalu mediacji rówieśniczej.
 • Przygotowanie szkoły do mediacji / Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 7, s. 83-85
  Etapy wdrażania mediacji rówieśniczych w szkole m.in. przygotowanie społeczności szkolnej.
 • Szkolny klub mediatorów / Lucjan Czech ; rozm. przepr. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 7, s. 79-82
  Przykład (wzór) regulaminu klubu mediatorów rówieśniczych. Przykład (wzór) ugody.

Scenariusz zajęć:

 • Poznajmy się : scenariusz lekcji dla klas I szkół ponadpodstawowych / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 8, s. 51-52
  Propozycja zajęć służących m.in. lepszemu poznaniu się uczniów, kształtowaniu postawy otwartości w odniesieniu do koleżanek i kolegów z klasy.

Pomoc dydaktyczna:

 • Jak stworzyć film poklatkowy / Katarzyna Polak // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 7, s. 41-45
  Film poklatkowy jako atrakcyjna pomoc dydaktyczna i metoda nauki rozwijająca kreatywność uczniów. Przydatne aplikacje.

Terapia:

 • Akademia arteterapii : od praktyków dla praktyków : podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć / Anna Sikorska, Katarzyna Góralczyk, Monika Ostrowska-Cichy, Anna Wangin Dmyterko. Warszawa : Difin, 2022, s. 76-98. Sygnatura 46.606
  Bogaty wybór scenariuszy zajęć dla różnych grup dzieci, młodzieży, dorosłych w oparciu o m.in. aktywność plastyczną, teatralną, muzyczną. Scenariusze zajęć dla młodzieży w wieku 13-17 lat wspomagających radzenie sobie ze zmartwieniami, stresem, budujące wiarę w siebie (s. 60-75). Przykłady ćwiczeń wspomagających: wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, odreagowanie stresu, poznanie siebie, akceptację siebie, radzenie sobie z emocjami (s. 54-60). Scenariusze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 8-14 lat z świetlicy szkolnej, placówki wsparcia dziennego. Scenariusze zajęć dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Biblioteka szkolna:

 • Odnawianie zbiorów bibliotek szkolnych / Anna Haman // Biblioteka w Szkole. - 2023, nr 6, s. 4-7
  Kiedy i jak zrobić selekcję księgozbioru. Dbanie o aktualność i atrakcyjność księgozbioru biblioteki szkolnej.
 • Zamykanie papierowych ksiąg inwentarzowych / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. - 2023, nr 6, s. 22-24
  Przechodzenie z papierowych ksiąg inwentarzowych na księgi elektroniczne prowadzone przez system komputerowy – zasady, kolejność działań, praktyczne porady.

Sztuczna inteligencja w szkolnej edukacji - wytyczne:

 • Od kamienia łupanego do sztucznej inteligencji / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 8, s. 68-71
  Historyczny rozwój sztucznej inteligencji. Czym jest sztuczna inteligencja? Rewolucyjne zmiany. Przyszłość AI. Rola edukacji. Wytyczne dla szkół.
 • Etyczne wytyczne korzystania z AI / Danuta Elsner //  Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 8, s. 74-76
  Wymogi zawarte w dokumencie Wytyczne etyczne dla nauczycieli dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji i danych w nauczaniu i uczeniu się.
 • ChatGPT w rękach nauczycieli i uczniów / Katarzyna Polak // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 8, s. 77-81
  Zalety i wady, szanse i zagrożenia użycia ChatGPT w procesie nauczania - uczenia się.
 • Prawne aspekty sztucznej inteligencji / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 8, s. 82-85
  Porady dla nauczycieli. Jak rozpoznać, że tekst napisała sztuczna inteligencja? Prawa autorskie. Ochrona prawna. Dozwolony użytek. Pożądane zapisy w statucie szkoły.

Wybór i opracowanie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Biblioteka oferuje możliwość przesłania (bezpłatnie) skanu fragmentów artykułu z czasopisma lub książki ze zbiorów Biblioteki. 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności