Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Bezrobocie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 - 2018

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Bezrobocie / Irena Reszke // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prow. E. Różycka ; aut. 1 t. K. Ablewicz i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. – 351-357
  sygn. 43.289cz
 2. Bezrobocie / Mirosław Raczyński // W: Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty. – Kraków : Wydaw. WAM, 2004. – S. 44-50
  sygn. 43.318cz
 3. Bezrobocie i odpowiedzialność / Sylwiusz Retowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2012
  sygn. 44.678
 4. Bezrobocie jako zjawisko społeczne / Wiesława Kozek // W: Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. – Wyd. nowe. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2007. – S. 139-160
  sygn. 43.863cz
 5. Bezrobocie lokalne w badaniach Instytutu Gospodarstwa Społecznego / Krystyna Mlonek // W: Polityka społeczna : globalna i lokalna / pod red. Adama Kurzynowskiego. – Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH,1999. – S. 250-261
  sygn. 42.318cz
 6. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
  sygn. 44.138
 7. Bezrobocie – nowa kwestia społeczna / Jolanta Pilch // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozsz. i popr. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 367-387
  sygn. 43.065, 43.081cz, 44.725
 8. Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski. – Wyd. 1, dodr. 4. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007
  sygn. 43.913
 9. Działania urzędów pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej bezrobotnych / Halina Iżycka // W: Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. – Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. – S. 235-252
  sygn. 41.900
 10. Dzieci bezrobocia i biedy / Maria Szczepska-Pustkowska // W: Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Jadwigi Binczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. – Kraków : Impuls, 2005. – S. 117-133
  sygn. 43.427
 11. Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 156-171 : Doświadczenia dzieciństwa w sytuacji bezrobocia rodziców
  sygn. 43.822
 12. Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych / Stanisław Suchy. – Warszawa : Difin, 2010. – S. 105-114 : Urzędy pracy a edukacja bezrobotnych
  sygn. 44.768
 13. Ekonomia / Marianna Księżyk. – Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. – S. 280-289 : Bezrobocie
  sygn. 43.844cz
 14. Ekonomia : makroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. – S. 212-233 : Bezrobocie
  sygn. 43.185cz
 15. Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski. – Wyd. 2 zm.
  i rozsz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 395-412 : Bezrobocie
  sygn. 43.845cz
 16. Makroekonomia / Bronisław Oyrzanowski. – Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997. – S. 151-168 : Bezrobocie
  sygn. 43.555
 17. Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności / red. nauk. Stefan Marciniak. – Wyd. 5 zm. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2013. – S. 244-248
  sygn. 44.859cz
 18. Pedagogika porównawcza : podstawy międzynarodowych badań oświatowych : podręcznik akademicki / Jan Průcha. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 224-231 : Bezrobocie a poziom wykształcenia
  sygn. 43.303cz
 19. Podstawy ekonomii / Ewelina Nojszewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1995. – S. 232-244 : Problem bezrobocia
  sygn. 41.137
 20. Bezrobocie / Eugeniusz Kwiatkowski // W: Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. –  Wd. 3 zm., 12 dodr. –  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. [390-408]   
  sygn. 45.790
 21. Polityka ekonomiczna / pod red. Antoniego Fajferka. – Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. – S. 224-230 : Dylemat bezrobocia. Instrumenty polityki zatrudnienia w walce z bezrobociem
  sygn. 42.492cz
 22. Polityka społeczna : koncepcje – instytucje – koszty / Stanisława Golinowska. – Warszawa : Poltext, 2000. – S. 39-53 : Zasiłki dla bezrobotnych
  sygn. 42.358cz
 23. Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S.223-232
  sygn. 43.710cz
 24. Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych / Małgorzata Orłowska. – Warszawa : Wydaw. APS : Wydaw. Naukowe PWN, 2007
  sygn. 43.730
 25. Psychologia życia społecznego : podręcznik psychologii społecznej dla praktyków
  i studentów
  / Wilhelmina Wosińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – S. 649-652 : Poza pracą: bezrobocie i emerytura
  sygn. 43.313cz
 26. Socjologia bezrobocia / wybór Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski. – Katowice : „Śląsk”, 1999
  sygn. 42.361cz
 27. Społeczno-edukacyjne problemy rodzin bezrobotnych / Magdalena Lubińska-Bogacka. – Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
  sygn. 44.516
 28. Społeczno wychowawcze konsekwencje bezrobocia / Lucyna Adamowska // W: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka : stan i perspektywy / red. Ewa Murynowicz-Hetka, Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska. – Łódź ; Warszawa : 1998. – S. 268-276
  sygn. 42.038
 29. System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Mieczysław Nasiłowski. – Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydaw. Key Text, 1994. – S. 228-246 : Inflacja
  i bezrobocie
  sygn. 40.636cz
 30. Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak
  i Dariusza Magierka. – Warszawa : Difin, 2009. - S. 126-134 : Metody zwalczania bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych
  sygn. 44.085cz
 31. Młodzież jako grupa problemowa na rynku pracy. W: Wybrane problemy i wyzwania społeczne : filozofia, psychologia, socjologia, demografia, ekonomia społeczna / pod. red. Jakuba Bartoszewskiego. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 2015. – S. 203-212
  sygn. 45.805


ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Osoby długotrwale pozostające bez pracy w opinii pracowników PUP i OPS / Ewa Flaszyńska // POLITYKA SPOŁECZNA. –2018, nr 2, s. 15-24
 2. Polacy zniechęceni bezskutecznymn poszukiwaniem zatrudnienia w Polsce - ujęcie zasobowe / Ewa Gałecka-Burdziak, Jan Gromadzki // POLITYKA SPOŁECZNA. –2018, nr 2, s. 1-8
 3. Innowacje w aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych / Monika Maksim, Zenon Wiśniewski // POLITYKA SPOŁECZNA. –2017, nr 10, s. 1-7
 4. Wpływ bezrobocia na subiektywny dobrostan osób młodych w Polsce / Piotr Michoń // POLITYKA SPOŁECZNA. –2017, nr 8, s. 41-47
 5. Pomoc społeczna jako instytucja publiczna w obszarze bezrobocia / Majka Łojko // POLITYKA SPOŁECZNA. –2017, nr 2, s. 19-24
 6. Wybrane środki prawne wspierające starsze osoby bezrobotne w podjęciu zatrudnienia w Niemczech / Magdalena Paluszkiewicz // POLITYKA SPOŁECZNA. –2017, nr 2, s. 32-3
 7. "Europejskie" ubezpieczenie od bezrobocia? / Paweł Kaleta // POLITYKA SPOŁECZNA. –2016, nr 10, s. 5-7
 8. Absencja chorobowa a bezrobocie na rynku pracy w Polsce / Ewa Kusideł, Małgorzata Striker // POLITYKA SPOŁECZNA. –2016, nr 8, s. 6-10
 9. Wsparcie od A do Z - aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta : założenia i rezultaty projektu na tle innych praktyk integracji społecznej i zawodowej bezdomnych / Iwona Krysiak-Zielonka, Krzysztof Pawłuszko // PRACA SOCJALNA. –2016, nr 3, s. [146]-160
 10. Analiza społecznych i indywidualnych uwarunkowań bezrobocia w Polsce / Agata Żółtaszek // POLITYKA SPOŁECZNA. –2016, nr 1, s. 27-34
 11. Z czego wynika zniechęcenie bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia? / Ewa Gałecka-Burdziak, Paweł Kubiak // POLITYKA SPOŁECZNA. –2015, nr 11/12, s. 44-48
 12. Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych: nowe tendencje i sposoby działania / Monika Maksim, Zenon Wiśniewski // POLITYKA SPOŁECZNA. –2015, nr 7, s. 6-10
 13. Profilowanie bezrobotnych w opinii pracowników służb zatrudnienia / Monika Maksim, Monika Wojdyło-Preisner // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2015, nr 7, s. 41-44
 14. Efektywność zatrudnieniowa szkolenia osób bezrobotnych w Polsce / Jacek Liwiński // EDUKACJA. –2015, nr 4, s. 147-165
 15. Formy aktywizacji bezrobotnych w świetle personalizmu - próba oceny / Magdalena Łuka // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2015, nr 4, s. 82-89
 16. Metoda badań przydatności technik rzeczywistości wirtualnej do aktywizacji zawodowej osób 50+ / Andrzej Grabowski // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. –2015, nr 4, s. 179-187
 17. Dualny model aktywizacji zawodowej bezrobotnych / Ewa Flaszyńska // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. –2015, nr 3, s. 18-29
 18. Jakie szkolenia ułatwiają bezrobotnym podjęcie pracy? / Jacek Liwiński // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. –2015, nr 3, s. 74-86
 19. Warto studiować, by mieć dobrą pracę / Wiesław Tomczyk // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. –2015, nr 3, s. 115-123
 20. Miejsce i pamięć o jego przeszłości z perspektywy osób bezrobotnych / Kamila Łaguna-Raszkiewicz // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. –2015, nr 1, s. 245-259
 21. Poziom lęku bezrobotnych z Polski i Wielkiej Brytanii / Aleksandra Jędryszek, Marcin Jurczyk // PRACA SOCJALNA. –2014, nr 5, s. [69]-75
 22. Bezrobocie barierą samodzielności / Jadwiga Raczkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. –2014, nr 2, s. 3-14
 23. Wejście młodych ludzi na rynek pracy : oczekiwania i możliwości realizacji / Piotr Arak // POLITYKA SPOŁECZNA. –2013, nr 10, s. 5-20
 24. Obraz długotrwale bezrobotnych w opiniach pracodawców i pracowników PUP w Sulęcinie / Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz // POLITYKA SPOŁECZNA. –2013, nr 8, s. 31-38
 25. Bezrobocie - konieczne nowe podejście / Bogdan Miedziński // POLITYKA SPOŁECZNA. –2013, nr 7, s. 6-13
 26. Bezrobocie bezrobotnych? / Rafał Muster // POLITYKA SPOŁECZNA. –2013, nr 5/6, s. 22-26
 27. Zróżnicowanie postaw osób nieaktywnych zawodowo po 45. roku życia w świetle wyników badania jakościowego / Magdalena Sternicka // POLITYKA SPOŁECZNA. –2012, nr 11/12, s. 32-35

 

NETOGRAFIA:

 1. Portal instytucji rynku pracy
  http://www.bezrobocie.org.pl/x/235330
  W zakładce BIBLIOTEKA prezentacja wybranej literatury m.in. na temat bezrobocia. Część pozycji dostępna jest w formie elektronicznej

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności