Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991 - 2012

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. – S. 226-261 : Wybrane narzędzia do globalnej oceny zaburzeń w zachowaniu
  i niedostosowania społecznego
  sygn. 43.946
 2. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności / Jan M. Stanik // W : Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. – S. 168-202
  sygn. 43.769cz
 3. Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska. – Warszawa : Difin, 2009
  sygn. 44.064
 4. Dzieci ulicy : studium szczególnego problemu miejskiego / Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. – Kraków : Wydaw. UJ, 2011. – S. 35-38 : Źródła niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży
  sygn. 44.611
 5. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. – Kraków : Wydaw. WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011
  sygn. 44.605
 6. Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. – Lublin : Pracownia Wydawnicza „Masz Szansę”, 2008. – S. 15-21 : Uwarunkowania zachowań dysfunkcjonalnych, S. 91-102 : Zachowania dysfunkcjonalne wychowanków
  sygn. 43.885
 7. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Wyd. 2. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1997
  sygn. 41.870
 8. Młodzież pogranicza – „świnki” czyli O prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. – Kraków : „Impuls”, 2001. – S. 26-30 : Nowe formy zaradności w świetle teorii niedostosowania społecznego
  sygn. 42.905
 9. Negatywizm szkolny młodzieży nieprzystosowanej społecznie : przyczyny, profilaktyka / Adam Stankowski. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991
  sygn. 39.688
 10. Niedostosowanie społeczne / Renata Ilnicka // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. prow. Ewa Różycka ; autor 3 t. Franciszek Adamski i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 627-634
  sygn. 43.291cz
 11. Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich / Dariusz Czekan // W : Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. – Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. – S. 279-303
  sygn. 43.947
 12. Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika : diagnoza i socjalizacja reedukacyjna przez ergoterapię / Aleksander Makowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. – S. 25-54 : Nieletni sprawni inaczej jako innowacja terminologiczna
  w ortopedagogice
  sygn. 41.681
 13. Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja / Aleksander Makowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994
  sygn. 40.620
 14. Nieprzystosowanie społeczne, demoralizacja i przestępczość dzieci
  i młodzieży / Ewa Tokarczyk // W : Zanim w szkole będzie źle… : profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996. – S. 118-134
  sygn. 41.418
 15. Nieprzystosowanie społeczne i jego odmiany / Lesław Pytka // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. – S : 453-457
  sygn. 40.089
 16. Pedagogika osób niedostosowanych społecznie / Bronisław Urban // W : Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1998. – S. 267-275
  sygn. 41.211cz, 41.748, 41.851
 17. Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka. – Wyd. 6 popr. i rozsz. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008
  sygn. 44.125cz
 18. Poczucie sensu życia młodzieży niedostosowanej społecznie / Jan Szałański, Paweł Nowak // W : Zjawiska patologii społecznej : uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy / pod red. Teresy Sołtysiak. – Bydgoszcz :Wydaw. Uczelniane WSP, 1995. – S. 63-74
  sygn. 42.132
 19. Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego : ( ze szczególnym uwzględnieniem metody kontaktu ) / Aneta Paszkiewicz. – Lublin : Norbertinum, 2006. – S. 33-63 : Młodzież niedostosowana społecznie
  sygn. 43.619
 20. Problem niedostosowania społecznego wśród dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Halina Borzyszkowska // W : Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Wyd. 2. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1997. – S. 41-48
  sygn. 41.870
 21. Przejawy i rozmiary nieprzystosowania społecznego uczniów szkół podstawowych / Jan Szałański // W : Zjawiska patologii społecznej : uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy / pod red. Teresy Sołtysiak. – Bydgoszcz :Wydaw. Uczelniane WSP, 1995. – S. 75-95
  sygn. 42.132
 22. Reedukacja dzieci społecznie zahamowanych / Joanna Grochulska. – Kraków : Wydaw. „Secesja”, 1992
  sygn. 39.952
 23. Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych / Tomasz Wach. – Lublin : Wydaw. KUL, 2009. – S. 56-65 : Dysfunkcjonalność rodziny jako przyczyna niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży
  sygn. 43.977
 24. Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Robert Opora. – Kraków : „Impuls”, 2010
  sygn. 44.381
 25. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. Anetty Jaworskiej. – Kraków : „Impuls”, 2009. – S. 259-372 : Niedostosowanie społeczne – uwarunkowania i terapia
  sygn. 44.128
 26. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej / Grażyna Cęcelek. – Warszawa : „Żak”, 2011. – S. 25-31 : Uwarunkowania oraz objawy nieprzystosowania społecznego
  sygn. 44.457
 27. Uczeń niedostosowany społecznie /Adam Szecówka // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.6, Su-U / [red. prow. Ewa Różycka ; autor 6 t. Dariusz Adamczyk i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 880-884
  sygn. 43.750cz
 28. Wagary jako forma niedostosowania społecznego – próba rozwiązania problemu / Agata Woźniak-Krakowian, Katarzyna Pieńkowska // W : Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. – Kraków : „Impuls”, 2011
  sygn. 44.501
 29. Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowania społecznego / Lesław Pytka, Tamara Zacharuk // W : Pedagogika społeczna / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozsz. i popr. – Warszawa : „Żak”, 2003
  sygn. 43.081cz
 30. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań / Bronisław Urban // W : Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. – S. 136-167
  sygn. 43.769cz
 31. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
  sygn. 42.418
 32. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. - Wyd. 4. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. – S. 106-130 : Zaburzenia w zachowaniu
  i niedostosowanie społeczne
  sygn. 43.471, 43.395
 33. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. – Warszawa : „Żak”, 2003
  sygn. 42.969


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
( w ujęciu chronologicznym)

 1. Wartości ostateczne i instrumentalne w preferencji młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Joanna Moleda // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 2, s. 96-103
 2. Twórcze oddziaływania wobec młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Grabowska-Dąbek // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 12, s. 16-19
 3. Kontestacja elementów kultury przez osoby nieprzystosowane społecznie / Adam Horbowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 9, s. 32-37
 4. Nieprzystosowanie społeczne w aspekcie filozoficznym / Wiesław Nynca // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2011, nr 3/4, s. 42-45
 5. Postawy młodzieży niedostosowanej społecznie wobec osób znaczących / Katarzyna Rusinek // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 2, s. 113-121
 6. Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie / Marcin Jurczyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2011, nr 1/2, s. 33-35
 7. O ludziach niechcianych – wykluczonych i marginalizowanych / Piotr Gierek // Praca Socjalna. – 2010, nr 4, s. 23-53
 8. Znaczenie relacji wychowawca-wychowanek w kształtowaniu aspiracji życiowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Joanna Moleda // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 4, s. 267-274
 9. Wstępna diagnoza nieprzystosowania społecznego w okresie adolescencji / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 1/2, s. 26-29
 10. Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 4/5, s. 12-18
 11. Profilaktyczno-resocjalizacyjny wymiar dramy w młodzieżowych środowiskach niedostosowania społecznego / Agnieszka Łaba // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 11,
  s. 52-61
 12. Więzi emocjonalne w rodzinie a niedostosowanie społeczne nieletnich / Paulina Kamińska // Edukacja. – 2008, nr 4, s. 80-85
 13. Zagrożenie nieprzystosowaniem społecznym w środowisku szkolnym oraz sposoby jego zapobiegania / Hubert Iwanicki // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 4, s. 299-303
 14. O nowy paradygmat w wychowaniu młodzieży niedostosowanej społecznie / Anetta Jaworska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2008, nr 3/4, s. 34-39
 15. Mechanizmy i formy wykluczenia / Marcin J. Sochocki // Remedium. – 2006, nr 4,
  s. 1-3
 16. Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego – obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska / Ewa Wysocka // Chowanna. – 2006, t. 2, s. 7-37
 17. Wpływ środków masowego przekazu na niedostosowanie społeczne młodzieży / Renata Ilnicka // Edukacja. – 2006, nr 1, s. 85-90
 18. Propozycja działań profilaktyczno-terapeutycznych wobec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym / Justyna Strykowska // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 5, s. 346-361
 19. Czynniki wpływające na poziom niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym / Justyna Strykowska // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 4, s. 262-270
 20. Koordynacja działań instytucji opieki nad dzieckiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu / Elżbieta Potempska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 4, s. 15-22
 21. Zachowania antyspołeczne w okresie dorastania / Mirosława Nerło // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 54-60
 22. Niedostosowanie społeczne uczniów gimnazjum jako problem współczesnej szkoły
  ( na przykładzie wybranych placówek )
  / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Edukacja. – 2003, nr 4, s. 77-87
 23. Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości młodocianych / Elżbieta Kopeć // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 3, s. 9-11
 24. Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 7-10
 25. Uczeń niedostosowany społecznie / Magdalena Krawczonek // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s. 10-14
 26. Sytuacja szkolna młodzieży niedostosowanej społecznie / Renata Ilnicka // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 2, s. 13-17
 27. Poziom nieprzystosowania społecznego a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych / Agnieszka Komorowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 1, s. 71-81
 28. Rodzinne uwarunkowania nieprzystosowania społecznego / Dorota Galej // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 2, s. 5-12

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności