Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Programy profilaktyczne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991 - 2011

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

Zagadnienia ogólne

 1. Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego / Ewa Kosińska. – Kraków : „Rubikon”, 2002
  sygn. 42.798
 2. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Piotrowski Przemysław, Zajączkowski Krzysztof. – Kraków : „Impuls”, 2003
  sygn. 42.956
 3. Profilaktyka w szkole / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 2006
  M.in. ogólna struktura budowy szkolnego programu profilaktyki
  sygn. 43.485
 4. Profilaktyka w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Świątkiewicz. – Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002
  Konstruowanie, standardy jakości, przegląd programów profilaktycznych
  sygn. 42.764
 5. Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew B. Gaś. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
  sygn. 41.875
 6. Szkoła jako podstawowy instrument prewencji i profilaktyki społecznej – zarządzanie programami profilaktycznymi na poziomie lokalnym / Roman Dorczak // W : Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym / red. Ewa Krzyżak-Szymańska ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. – Mysłowice : GWSP im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009. – S. 144-154
  sygn. 44.195
 7. Szkoła, która ochrania : szkolny program profilaktyki / Barbara i Grzegorz Paziowie. – Kraków : „Rubikon”, 2002
  sygn. 42.799
 8. Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi / red. Anatol Bodanko. – Kraków : „Impuls”, 1999
  sygn. 42.369
 9. Wygrać życie : szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. – Kraków : „Rubikon”, 2002
  Przewodnik do konstruowania i realizacji szkolnego programu profilaktyki
  sygn. 42.791

 

Programy profilaktyczno-wychowawcze

 1. Agresja i przemoc w szkole : konstruowanie programu przeciwdziałania agresji
  i przemocy w szkole
  / Jakub Kołodziejczyk. – Wyd. 2 uzup.. – Kraków : „Sophia”, 2004
  sygn. 43.631, 43.684
 2. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.). – Warszawa : Difin, 2008. – S. 240-252 : Secondo Step
  i jego niemiecka adaptacja Faustlos: przykład rzetelnej ewaluacji
  Skuteczny program przeciwdziałania agresji w szkole
  sygn. 43.748
 3. Dziecko w świecie pokus / Andrzej Murzyn, Ryszard Cibor, Stanisław Michałowski. – Kraków : „Impuls”, 2000. – S. 96-105 : Przegląd programów profilaktycznych
  i edukacyjno-terapeutycznych
  sygn. 42.501
 4. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk. – Wyd. 2. – Kielce : „Jedność”, 2003. – S. 19-168 : Program treningu
  sygn. 42.910
 5. Minimalizowanie zachowań agresywnych poprzez kształtowanie postawy tolerancyjności – relacja z realizacji autorskiego programu socjoterapeutycznego / Janina Skupińska-Mówińska, Katarzyna Stryjek // W : Przemoc dzieci i młodzieży :
  w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej
  / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. – S. 486-494
  Program „Od każdego możesz coś wziąć” – mający na celu obniżenie poziomu natężenia zachowań agresywnych wśród młodzieży
  sygn. 41.987
 6. Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego / Zbigniew B. Gaś. – Wyd. 2. – Katowice ; „Śląsk”, 1999
  Młodzieżowe Programy Wsparcia Rówieśniczego - program edukacyjny umożliwiający przygotowanie pedagogów do skutecznego planowania i realizowania programów młodzieżowych opartych na idei wsparcia rówieśniczego
  sygn. 42.368
 7. Mobbning : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus. – Warszawa : Jacek Santorski, 1998
  M.in. cele, elementy, efekty programu zaradczego przeciw mobbingowi w szkole
  sygn. 41.847
 8. Pod kontrolą : program uczenia nastolatków metod radzenia sobie ze złością / Millicent H. Kellner. – Kraków : Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Jakub Kołodziejczyk, 2004
  sygn. 43.648
 9. Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999
  M.in. prezentacja programów profilaktycznych w szkole w zakresie przeciwdziałania przemocy, wychowania seksualnego, dzieci „trudnych”
  sygn. 42.214, 42.215
 10. Porozmawiajmy o agresji : propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Sylwia Szostak, Anna Tabaka. – Kraków : „Rubikon”, 2004
  sygn. 43.011
 11. Porozumienie bez przemocy : o języku serca / Marshall B. Rosenberg. – Wyd. 2 rozsz.. – Warszawa : Wydaw. Czarna Owca, 2009
  Propozycja programu mającego na celu przybliżenie języka, który sprzyja empatii i zapobiega przemocy. Za pomocą anegdot, przykładów i dialogów dr Rosenberg demonstruje, jak w życiu codziennym można rozwiązywać problemy, które wynikają z nieumiejętnego komunikowania się
  sygn. 44.077
 12. Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej : program, plan zajęć, przykłady zajęć / Danuta Sieczczyńska. – Płock : „Korepetytor”, 2005
  sygn. 43.400
 13. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2004
  sygn. 43.070, 43.086
 14. Program edukacyjny : dla klas I-III / Andrzej Kołodziejczyk. – Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej na zlecenie MEN, 1991
  Program zawiera propozycje grupowych zajęć wychowawczo-profilaktycznych
  sygn. RP 862
 15. Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową / Alan Carr / Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
  Program mający na celu pomoc nastolatkom w przejściu od ryzykownych do bezpiecznych zachowań seksualnych
  sygn. 44.029
 16. Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. – Kraków : „Rubikon”, 2002
  sygn. 43.018, 44.036
 17. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej MEN, 1999. – S. 72-190 : Programy socjoterapeutyczne wokół problemu
  sygn. 42.509
 18. Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. – Kraków : „Rubikon”, 2007. – S. 167-176 : Przykładowe programy socjoterapeutyczne
  sygn. 43.739
 19. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej / Grażyna Cęcelek. – Warszawa : „Żak”, 2011. – S. 229-253 : Program pracy wychowawczej nastawiony na wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie postawy altruizmu
  Program jest przeznaczony dla uczniów klas V szkoły podstawowej
  sygn. 44.457
 20. Wybrane problemy pedagogiki rodziny / Zofia Frączek, Barbara Lulek. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – S. 174-183
  Procedura konstruowania i przegląd programów profilaktycznych ukierunkowanych na rodzinę, mających na celu kompensowanie niedostatków i zakłóceń w przebiegu procesu wychowania
  sygn. 44.351

 

Programy profilaktyki uzależnień

 1. Etapy konstruowania programu profilaktycznego / Michał Ziarko // W : Psychologia uzależnień – alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. – S. 374-426
  sygn. 44.409
 2. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark D. Griffiths. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
  M.in. opis programu „Dziesięć Kluczowych Kroków”, którego celem jest pomoc
  w leczeniu dorastających hazardzistów
  sygn. 43.103
 3. Integralna profilaktyka uzależnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki. – Kraków : Rubikon, [2003]
  Ewolucja programów profilaktycznych, podstawa programowa integralnego programu profilaktyki
  sygn. 42.021
 4. Noe : program profilaktyczny dla młodzieży. Cz. 1-2 / Krzysztof Wojcieszek.Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006
  sygn. RP 1.211
 5. Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999. – S. 31-38
  M.in. rodzaje programów profilaktycznych. Prezentacja programu profilaktycznego „Nie biorę”
  sygn. 42.214, 42.215
 6. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2007
  sygn. 43.812
 7. Profilaktyka / Anna radomska, Bożena Bajerowska, Danuta Muszyńska // W : Raport Krajowy 2009 : sytuacja narkotykowa w Polsce / red. Piotr Jabłoński ; Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii. – Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2009. – S. 41-50
  Prezentacja programów profilaktyki uzależnień dla szkół, rodzin, społeczności lokalnej
  sygn. RP 1.311
 8. Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1993
  Modele, rodzaje, oddziaływanie i badanie skuteczności programów profilaktycznych
  sygn. 40.717
 9. Programy profilaktyczne podstawą walki z uzależnieniem od środków odurzających / Stanisław Leszto // W : Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia : materiały z konferencji naukowej […] / red. Kazimierz Czarnecki [i in]. – Kraków : „Impuls”, 2001. – S. 175-186
  Modele i poziomy oddziaływań profilaktycznych, prezentacja programów profilaktycznych
  sygn. 44.006
 10. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera. – Wyd. 2. -Lublin: : Wydaw. Towarzystwa Naukowego KUL, 1993
  sygn. 40.355
 11. Zapobieganie narkomanii w gminie : zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii / red. Anna Hejda, Katarzyna Okulicz-Kozaryn. – Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007
  sygn. RP 1.293
 12. Zapobieganie uzależnieniom uczniów : publikacja dla pracowników oświaty / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1997. – S. 154-167 : Programy profilaktyki uzależnień dla szkół
  sygn. 42.503

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności