Wolontariat

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998 - 2018

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Altruizm a wychowanie / Mieczysław Łobocki. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
  Altruizm jako dobro drugiego człowieka - wymóg moralny wolontariatu
  sygn. 41.868
 2.  Wolontariat w DPS / Emilia Sarnacka // W: Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katzrzyna Miaskowska-Daszkiewicz. – Warszawa : Difin, 2014. – S. 93-105
  sygn. 45.367
 3. Doktor klaun jako wolontariusz // W: Doktor klaun! : teapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa / Przemysław Paweł Grzybowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. S. [157]-199 
  sygn. 44 679
 4. Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji) / Tadeusz Sakowicz. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 133-143 : Wolontariat w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym
  sygn. 43.490
 5. Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu / Mirosław Górecki. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2013
  sygn. 44 941 
 6. Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego / Zbigniew B. Gaś. – Katowice : „Śląsk”, 1999
  M.in. zadania wolontariuszy
  sygn. 41.868
 7. Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2010. – S. 175-185 : Wolontariusz w pracy z człowiekiem chorym
  sygn. 44.144
 8. Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki / Grażyna Gajewska. – Wyd. 4 zm. – Zielona Góra : PEKW „Gaja”, 2009. – S. 182-185 : Filantropia i wolontariat w opiece – szansa i zagrożenia
  sygn. 44.044
 9. Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka : wybrane zagadnienia teorii, metodyki
  i praktyki opiekuńczo-wychowawczej
  / Grażyna Gajewska. – Wyd. 2 zm. i popr. – Zielona Góra : PEKW „Gaja”, 2004. – S. 127-129 : Filantropia i wolontariat w opiece – szansa i zagrożenia
  sygn. 43.174
 10. Pedagogika społeczna : w obliczu realiów codzienności / Andrzej Radziewicz-Winnicki. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. – S. 31-55 : Przednaukowa wiedza oraz refleksje teoretyczne związane z pomocniczością, samopomocą i woluntaryzmem. Pojawienie się dobroczynności i działalności charytatywnej
  Filantropia a wolontariat – wyjaśnienie pojęć
  sygn. 44.103cz
 11. Psychologia społeczna : serce i umysł / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Alert. – Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 1997. – S. 452-493 : Zachowanie prospołeczne: dlaczego ludzie pomagają innym
  sygn. 41.468cz
 12. Wolontariat / Mirosław Górecki // W : Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lelak i Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 335-336
  sygn. 42.272cz
 13. Wolontariat / Barbara Kromolicka // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prow. E. Różycka ; aut. t. 7  F. Adamski i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S.218-230
  sygn. 43.953cz
 14. Wolontariat, młodzież, wychowanie / Katarzyna Braun. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012
  sygn. 44.722
 15. Wolontariat młodzieżowy formą wspomagania dziecka z rodziny dysfunkcyjnej w świetlicy socjoterapeutycznej / Beata Krzesińska-Żach // W : Rodzina wobec zagrożeń / red. nauk. Małgorzata Duda. – Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008. - S. 299-303
  sygn. 44.135, 44.115
 16. Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. – S. 180-182
  M.in. wyniki badań działalności wolontariatu na rzecz organizacji pozarządowych
  sygn. 43.778cz
 17. Wolontariat szansą rozwoju społecznego : rekomendacje do pracy socjalnej / red. nauk. Anna M. Kola, Katrarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012
  sygn. 45 189
 18. Znaczenie wolontariatu w uspołecznianiu uczniów „Gimnazjum i Liceum Akademickiego” / Hanna Kiedewicz-Nappi // W : Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń – nauczyciel – edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 283-288
  sygn. 43.521

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Wolontariat jako spotkanie osób w świecie wartości / Jacek Siewiora // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2018, nr 11, s. 10-13
 2. Wolontariat odrodzony / Krzysztof Polak // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2018, nr 11, s. 13-15
 3. Wolontariusz - Bohater / Beata Ciepły, Bożena Horyń-Orzeł // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2018, nr 11, s. 20-22
 4. Młody wolontariat / Łukasz Mrózek // WYCHOWAWCA. – 2018, nr 7/8, s. 36-39
 5. Altruizm w szkolnych murach / Tomasz Kozłowski // DYREKTOR SZKOŁY. – 2018, nr 5, s. 72-74, 76
 6. Motywacje wolontariuszy w Polsce / Dominik Buttler // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2018, nr 2, s. 29-36
 7. Rola wolontariatu w kształtowaniu przyszłych kompetencji profesjonalnych w pracy socjalnej / Ewa Kantowicz // PRACA SOCJALNA. – 2017, nr 6, s. 87-101
 8. Wolontariat: wyzwanie i inwestycja / Tomasz Kozłowski // DYREKTOR SZKOŁY. – 2017, nr 5, s. 50, 52-54
 9. Wychowanie do wartości w Szkolnych Klubach Wolontariatu / Katarzyna Braun // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2017, nr 5, s. 3-5
 10. Partnerstwa lokalne na rzecz silniejszych społeczności : przykład wolontariatu w Janowie Lubelskim / Marta Czechowska-Bieluga, Anna Mazur // PRACA SOCJALNA. – 2017, nr 4, s. 87-99
 11. Działalność wolontariacka w placówkach oświatowych / Renata Kowal // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2017, nr 2, s. 3-8
 12. Krok po kroku organizacja szkolnego wolontariatu / Monika Pendolska // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2017, nr 2, s. 11-13
 13. Organizacja młodzieżowego wolontariatu / Katarzyna Braun // DYREKTOR SZKOŁY. – 2017, nr 2, s. 58-61
 14. Prawne podstawy wolontariatu w szkole / Michał Łyszczarz // DYREKTOR SZKOŁY. – 2017, nr 2, s. 51-54
 15. Wolontariat - szkołą życia / Agata Polek // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2017, nr 2, s. 22-24
 16. Teoretyczne podstawy wolontariatu (w polu pracy socjalnej) w koncepcjach działania społecznego / Grzegorz Piekarski // PRACA SOCJALNA. – 2017, nr 1, s. 57-74
 17. Wolontariat jako forma pracy wychowawczej / Ilona Dudzik-Garstka // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2016, nr 6/7, s. 8-10
 18. Wybrane źródła uzyskiwania wiedzy o wolontariacie / Paweł Marchel // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 5, s. [49]-55
 19. Strona internetowa jako sposób informowania o wolontariacie / Paweł Marchel // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 3, s. 49-52
 20. Wolontariat seniorów w instytucji polityki społecznej / Robert Rogowski // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 10, s. 30-35
 21. Kandydaci do wolontariatu : przykład Hospicjum św. Łazarza w Krakowie / Anna Seredyńska // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 4, s. 131-145
 22. Wolontariat osób niepełnosprawnych - aspekty rozwoju zawodowego i osobistego na (nie w pełni sprawnym) rynku pracy / Agnieszka Piasecka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, nr 3, s. 29-36
 23. Co moja rodzina może dać innym? : czy wolontariat może być zabawą? / Anna Żukowska // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 2, s. [99]-108
 24. Od wolontariatu do zatrudnienia / Anna Wojtas, Ewelina Czyż, Katarzyna Chrząszcz // NAUCZYCIEL I SZKOŁA. – 2015, nr 2, s. 103-114
 25. Wartość wolontariatu z perspektywy studenta uczelni medycznej / Katarzyna Kordiuk, Karolina Szczeszek, Anna Maria Stanek, Maciej Wilczak // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2015, nr 2, s. 63-75
 26. Wolontariat zagraniczny - szansa dla młodych / Lidia Pokrzycka // NOWA SZKOŁA. – 2014, nr 8, s. 50-53
 27. Wolontariat jako forma aktywności młodzieży / Beata Hoffmann // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWANIE. – 2013, nr 7, s. 30-34
 28. City Angels - przykład służby drugiemu człowiekowi / Anna Agnieszka Carleo // PRACA SOCJALNA. – 2013, nr 6, s. [129]-137
 29. Co wynika z pomagania / Małgorzata Szcześniak, Gloria Rondón // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2013, nr 1, s. 85-90
 30. Nowe formy pracy wolontariackiej / Mirosław Górecki // PRACA SOCJALNA. – 2013, nr 1, s. [3]-40
 31. Wolontariat długoterminowy / Magdalena Arczewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2012, nr 1, s. 3-8
 32. Wolontariusze w placówce wychowawczej / Bożena Gwizdek // PRACA SOCJALNA. – 2012, nr 1, s. 59-64
 33. Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej / Magdalena Arczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 7, s. 10-14
  Socjologiczne i prawne uwarunkowania wolontariatu oraz analiza różnych typologii tego zjawiska
 34. Wolontariat więźniów jako dobra praktyka włączania do życia w społeczności / Agnieszka Paczkowska, Piotr Krakowiak, Robert Witkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 6, s. 20-23
  Opis projektu "Wolontariat skazanych w Polsce" nagrodzonego przez Komisję Europejską i Radę Europy "Kryształową Wagą Wymiaru Sprawiedliwości" za najlepszy projekt resocjalizacyjny
 35. Wolontariat w bibliotece - prawne uregulowania / Katarzyna Ostrowska-Pałyga // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 16-17
  Status prawny. Prawa i obowiązki wolontariuszy
 36. Wolontariat jako forma działania profilaktycznego / Grzegorz Kata // Remedium. – 2010, nr 6, s. 30-31
  Korzyści z wolontariatu dla młodzieży w nim uczestniczącej, a także organizatorów działań profilaktycznych oraz czynniki wpływające na skuteczność pracy wolontariuszy
 37. Dzielmy się miłością / Jan Chrapek // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 5-9
  Czym jest wolontariat ? Chrześcijański i społeczny wymiar wolontariatu. Wolontariat w jednoczącej się Europie. Wybrane możliwości dla działania wolontariatu w Polsce
 38. Wolontariat szkolny – krok po kroku / Irena Marczyk //Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 10-11
  Organizacja pracy klubu wolontariusza w szkole
 39. Każdy może pomagać / Janka Grabarz // Integracja. – 2010, nr 1, s. 38-39
  M.in. o e-wolontariacie – możliwościach pomocy przez internet
 40. Wolontariat jako nowe zjawisko w Polsce / Anna Karasińska // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 122-129
  Centrum Wolontariatu jako zalążek charytatywnych inicjatyw. Rodzaje wolontariatu
 41. Wolontariat we Włoszech / Tadeusz Mierzwa // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 94-111
  Ujęcie historyczne. Polityczne i społeczne funkcje wolontariatu włoskiego. Wolontariat włoski jako przykład do wykorzystania w społeczeństwie polskim
 42. Wolontariat studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem / Ewa Bielska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 19-20
  Edukacyjne projekty realizowane przez studentów
 43. Typologia polskich wolontariuszy według systemu wartości – możliwości spójnego referencyjnego układu czynności pomagania / Ewa Ger // Chowanna. – 2009, T. 1, s. [207]-220
  Praca napisana na podstawie pracy doktorskiej "Psychologiczne uwarunkowania czynności pomocowych wolontariuszy. Układ referencyjny czynności pomagania"
 44. Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 23-27
  Opieka wolontariuszy nad ludźmi starymi
 45. Motywy działania wolontariuszy / Izabela Edyta Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 47-50
  Analiza wyników badań w zakresie motywów pracy w wolontariacie
 46. Wolontariat formą zdobywania doświadczeń zawodowych / Arleta Radomska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 31-34
  Wolontariat jako forma edukacji młodego pokolenia. Nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń w sferze opieki społecznej, istotnych dla potencjalnego pracodawcy. Formy wolontariatu
 47. Praca wolontarystyczna / Anna Kanios // Praca Socjalna. - 2007, nr 2, s. 14-26
  Historia rozwoju inicjatyw społecznych na przestrzeni wieków
 48. Wolontariat w przedsiębiorstwie / Ewa Kacak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 3, s. 52-58
  Zjawisko wolontariatu w Polsce. Przykłady optymalnego wykorzystania zasobów wolontariuszy w przedsiębiorstwie
 49. Praca w hospicjum w doświadczeniach wolontariuszy / Natalia Sas // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 23-26
  Motywy podjęcia pracy w hospicjum przez wolontariuszy. Wychowawcza rola wolontariatu w hospicjum
 50. Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej / Daniela Becelewska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 16-18
  Analiza wyników badań własnych
 51. Wolontariusz – czy warto stać się jednym z nich? / Wioletta Krupa // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 19-22
  Istota wolontariatu. Programy prowadzone przez centra wolontariatu w Polsce
 52. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie / Ewa Leś // Polityka Społeczna. – 2003, nr 7, s. 1-5
  Znaczenie ustawy
 53. Wolontariusz – obopólna korzyść / Bożena Gwizdek // Niebieska Linia. – 2003, nr 6, s. 7-9
  Przykłady działania wolontariatu. Program Starszy Brat, Starsza Siostra
 54. Czy warto być człowiekiem? : wolontariat w opinii młodzieży / Urszula Wierzbowska, Bożena Dopierała // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 3, s.
  38-40
  Wolontariat jako skuteczna działalność wychowawcza. Analiza wyników badań
 55. Dwa miliony wolontariuszy! / Izabela E. Dąbrowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 6, s. 47-52
  Pojęcie i uprawnienia wolontariuszy. Działalność wolontariuszy w organizacjach pozarządowych
 56. Wolontariat w profilaktyce / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2002, nr 6, s. 1-3
  Sposoby rekrutacji, szkolenia, wdrażanie młodzieżowego wolontariatu. Niebezpieczeństwa związane z jego działaniem
 57. Programy młodzieżowego wolontariatu / Marta Białek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 13-16
  Udział wolontariuszy w programach Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
 58. Wolontariat szansą dla młodzieży / Agnieszka Ciesiołkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 9-13
  Pojęcie i znaczenie wolontariatu. Wychowawcza rola wolontariatu
 59. Dzielmy się miłością – wolontariat / Jan Chrapek // Światło i Cienie. – 2002, nr 1,
  s. 29-36
  Istota i formy działań wolontariatu w Polsce

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok