Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Dziecko chore w rodzinie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2014

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Adaptacja dziecka i jego rodziny w sytuacji przewlekłej choroby somatycznej / Władysława Pilecka, Małgorzata Stachel // W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red. Władysławy Pileckiej. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – S. 176-200
  sygn. 44.439cz
 2. Anoreksja i bulimia : śmiertelne sposoby na życie / Beata Szurowska. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia Universalis, 2011. – S. 54-69 : Wpływ rodziny na proces powstawania objawów anoreksji
  sygn. 44.537
 3. Autyzm bez łez : historia przywracania naszej córki światu / Renata Radomska. – Kraków : Wydaw. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2013
  sygn. 45.003
 4. Autyzm i przywiązanie / Ewa Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
  sygn. 43.102
 5. Choroba sieroca : księga pytań i odpowiedzi / Małgorzata Prokosz. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2010
  sygn. 44.336
 6. Droga do samodzielności : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży
  z ograniczeniami sprawności
  / Anna Brzezińska i in. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009
  sygn. 44.116
 7. Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych / Beata Jachimczak. – Kraków : „Impuls”, 2011. – S. 47-77 : Znaczenie rodziny w rozwoju dziecka
  sygn. 44.542
 8. Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 199-217 : Dzieciństwo w chorobie i niepełnosprawności
  sygn. 43.822
 9. Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja / Kazimierz Jacek Zabłocki. – Warszawa : „Żak”, 1999
  sygn. 42.265
 10. Dziecko przewlekle chore : opieka i wsparcie / Aleksandra Maciarz. – Warszawa : „Żak”, 2006
  sygn. 43.575
 11. Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla rodziców / Elżbieta Maria Minczakiewicz, Barbara Grzyb, Łukasz Gajewski. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2005
  sygn. 43.807
 12. Dziecko z FAS w szkole i w domu / Krzysztof Liszcz. – Kraków : Wydaw. Rubikon, 2011
  sygn. 44.512
 13. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 269-308 : Rodzina w aspekcie diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju dzieci
  sygn. 43.288
 14. Gdy rodzi się dziecko niepełnosprawne… – wsparcie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w pierwszych latach życia / Sylwia Wrona // W: W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień rozwoju oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych. T. 2 / red. nauk. Izabela Bieńkowska. – Gliwice ; Kraków : Wydaw. Scriptum, 2010. – S. 9-17
  sygn. 45.132
 15. Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2013. – S. 233-273 : Rodzice
  sygn. 44.943
 16. Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – S. 131-138 : Rodzice w terapii małego dziecka z autyzmem
  sygn. 43.907
 17. Między nadmierną bliskością a odrzuceniem – rodziny osób z rozpoznaniem zaburzeń osobowości lub schizofrenii / Szymon Chrząstowski // W: Bliskość w rodzinie : więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości / red. nauk. Barbara Tryjarska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2012. – S. 123-146
  sygn. 44.610
 18. Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie / Franciszek Wojciechowski. – Warszawa : „Żak”, 2007. – S. 85-98 : Odpowiedzialność rodziny w wychowaniu dziecka ze specjalnymi potrzebami w rozwoju
  sygn. 43.705
 19. Niepełnosprawność w kontekście egzystencjalnego i społecznego funkcjonowania rodziny / Witold Janocha // W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red. Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz. – Lublin : Wydaw. KUL, 2009. – S. 237-246
  sygn. 43.978
 20. Odpowiedzialni rodzice : z doświadczeń psychologa / Małgorzata Kościelska. – Kraków : „Impuls”, 2011. – S. 25-33 : Jak się zmienia odpowiedzialność rodziców, kiedy dzieciom grozi upośledzenie rozwoju ; S. 35-42 : Za co czują się odpowiedzialni rodzice dzieci chorych na nowotwory?
  sygn. 44.341
 21. Pedagogiczno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych / Ryszard Borowski. – Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2006. – S. 49-84 : Środowisko rodzinne i szkolne w procesie usprawniania dzieci niepełnosprawnych
  sygn. 43.642
 22. Pokochaj mnie mamo! czyli dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka / Grażyna Dryżałowska. – Warszawa : „Żak”, 2008
  sygn. 43.918
 23. Pomoc we wczesnym wychowaniu dziecka niepełnosprawnego w rodzinie – uwagi teoretyczne i praktyczne / Urszula Klajmon-Lech // W : Rodzina i szkoła wobec realiów i wyzwań XXI wieku / pod red. Danuty Kocurek. – Cieszyn : Wydaw. „Scriptum”, 2010. – S. 49-56
  sygn. 44.953
 24. Postawy ojców wobec ich niepełnosprawnych dzieci w świetle badań własnych / Barbara Skałbania, Emilia Marszałek // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – S. 142-153
  sygn. 45.185
 25. Problematyka więzi w anoreksji i bulimii psychicznej / Barbara Józefik // W: Bliskość w rodzinie : więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości / red. nauk. Barbara Tryjarska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2012. – S. 101-122
  sygn. 44.610
 26. Problemy rodzin dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Grażyna Dębska i in. // W: Rodzina w zdrowiu i w chorobie : uwarunkowania środowiskowe zdrowia / red. nauk. Grażyna Dębska, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. – S. 17-25
  sygn. 45.145
 27. Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych / Aleksandra Maciarz. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2001
  sygn. 42.692
 28. Psychospołeczne problemy rodzin wychowujących dziecko z głębokim upośledzeniem umysłowym / Zbigniew Ostrach // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – S. 154-162
  sygn. 45.185
 29. Rodzice i dzieci / Krystyna Mrugalska // W: U źródeł rozwoju dziecka : o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego / pod red. Hanny Olechnowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – S. 11-37
  sygn. 43.252
 30. Rodzice – ich postawy wobec dziecka niepełnosprawnego, wypalenie sił oraz proponowane wsparcie / Dorota Kohut, Ewa Tomecka, Beata Bukowska-Jura // W: Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut. – Kraków : „Impuls”, 2013. – S. 316-330
  sygn. 45.147
 31. Rodzina w sytuacji wyznaczonej chorobą zagrażającą życiu dziecka / Grażyna Cepuch, Grażyna Dębska, Zofia Foryś // W: Rodzina w zdrowiu i w chorobie : wybrane aspekty opieki nad przewlekle chorym / red. nauk. Grażyna Dębska, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. – S. 9-16
  sygn. 45.144
 32. Rodzina wobec zagrożeń / red. nauk. Małgorzata Duda. – Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2008. – S. 117-262 : Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w rodzinie
  sygn. 44.115, 44.135
 33. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli, Doroty Danielewicz. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2007
  sygn. 43.725
 34. Struktura relacji w rodzinie a funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo wychowywanych przez samotne matki / Alina Czapiga // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 107-113
  sygn. 43.402
 35. Sytuacja rodzin z dziećmi upośledzonymi umysłowo / Norbert Pikuła // W: W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień rozwoju oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych. T. 2 / red. nauk. Izabela Bieńkowska. – Gliwice ; Kraków : Wydaw. Scriptum, 2010. – S. 19-34
  sygn. 45.132
 36. Świat(y) „upośledzonego” macierzyństwa / Iwona Lindyberg. – Kraków : „Impuls”, 2012
  sygn. 44.600
 37. Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody / Hanna Olechnowicz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. – S. 13-72 : Sposoby animowania więzi dziecka z jego rodziną
  sygn. 44.277
 38. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo / Aleksandra Maciarz. – Warszawa : „Żak”, 2009
  sygn. 44.052
 39. Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami / pod red. Wojciecha Brejnaka i Kazimierza J. Zabłockiego. – Warszawa : Stowarzyszenie Dobra Wola, 2009
  sygn. 44.150
 40. Wczesna interwencja w system rodzinny : założenia teoretyczne i przegląd badań / Alicja Maurer // W: Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych / red. Jan Pilecki, Sławomir Olszewski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2000. – S. 297-303
  sygn. 44.918
 41. Wpływ interakcji dziecko-rodzice na postrzeganie niepełnosprawności z perspektywy systemowego rozumienia rodziny / Katarzyna Kokot // W: Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2009. – S. 187-198
  sygn. 44.001
 42. Zaburzenia życia uczuciowego problemem rodziny : jak pomóc rodzinie i dziecku? / Anna Kozłowska. – Warszawa : „Żak”, 2005. – S. 40-49 : Rola rodziców
  sygn. 43.442
 43. Życie z zespołem Downa : narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa / Agnieszka Żyta. – Kraków : „Impuls”, 2011
  sygn. 44.337

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych – funkcje społeczne i ekonomiczne / Bożena Kołaczek // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2014, nr 4, s. 21-27
 2. Rodzicielstwo wspierane w sieci / Aneta Jarzębińska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2014, nr 2, s. 43-50
 3. Wsparcie społeczne w sieci (na podstawie internetowej grupy dyskusyjnej skupiającej bliskich dzieci z Zespołem Edwardsa) / Aneta Jarzębińska // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2014, nr 2, s. 133-147
 4. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością w rolach rodzinnych i zawodowych / Monika Parchomiuk // PRACA SOCJALNA. – 2013, nr 4, s. 90-109
 5. Rodzina zastępcza z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną : studium przypadku / Katarzyna Ćwirynkało // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2013, nr 1/2, s. 9-16
 6. Poczucie powodzenia małżeństwa matek a ich percepcja udziału ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu / Przemysław E. Kaniok // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2012, nr 7/8, s. 18-22
 7. Czynniki rodzinne warunkujące osiągnięcia szkolne dzieci niedosłyszących / Beata Boksa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2012, nr 3, s. 52-57
 8. Droga do samodzielności – rola rodziców / Małgorzata Rękosiewicz // REMEDIUM. – 2011, nr 10, s. 24-25
 9. Rodzinne i społeczne zasoby w sytuacji choroby i niepełnosprawności dziecka / Joanna Szymanowska // EDUKACJA. – 2011, nr 3, s. 82-90
 10. Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych / Magda Szul // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 2008, nr 1/2, s. 8-9
 11. Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Alina Dworak // CHOWANNA. – 2008, t. 2, s. 169-179
 12. Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem chorym na jadłowstręt psychiczny / Anna Brytek, Bernadetta Izydorczyk // CHOWANNA. – 2008, t. 2, s. 157-168
 13. Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny / Sonia Kędziora // NAUCZYCIEL I SZKOŁA. - 2007, nr 3/4, s. 57-66

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności