Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Etyka i normy moralne zawodu nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993 - 2012

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Biblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów. – Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – S. 69-71 : Etyka nauczycieli bibliotekarzy
  sygn. 44.705
 2. Dylematy etyczne początkujących nauczycieli języka angielskiego / Dorota Werbińska // W : Obraz szkoły i nauczyciela : egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne / pod red. Ewy Murawskiej. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 123-137
  sygn. 44.368
 3. Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. – Warszawa : Difin, 2008. – S. 11-40 : Etyka: cele, zadania i funkcje
  sygn. 44.108cz
 4. Etyka : świat wartości moralnych / Jerzy Jarco, Zdzisław Kalita, Marian Semp. – Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. – S. 179-183 : Nauczyciel – najtrudniejszy zawód?
  sygn. 40.131
 5. Etyka pedagogiczna / Janusz Homplewicz. – Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996
  sygn. 42.041
 6. Etyka i kultura pedagogiczna nauczyciela / Czesław Banach // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prow. E. Różycka ; aut. 1 t. K. Ablewicz i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S.1070-1077
  sygn. 43.289cz
 7. Etyka i pedagogika / Tadeusz Kotarbiński // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. – S. 199-200
  sygn. 40.089cz
 8. Etyka zawodowa nauczyciela / Mikołaj Kozakiewicz // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. – S. 200-203
  sygn. 40.089cz
 9. Etyka zawodu nauczyciela akademickiego. Między tradycją a współczesnością / Andrzej M. Tchorzewski // W : Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Kazimierza W. Jaskota. – Szczecin : Oficyna IN PLUS, 2006. – S. 335-342
  sygn. 44.018
 10. Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. – Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002. –
  S. 9-18 : Etyka w pracy bibliotekarza szkolnego
  sygn. 42.865
 11. Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2004. – S. 66-70 : Normy i wartości
  sygn. 43.153
 12. Metodyka wychowania : bliżej nauczycielskiej prakseologii / Paweł Tyrała. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. – S.168-170 : Wrażliwość moralna i etyczna nauczycieli
  sygn. 42.893
 13. Miłość jako wartość w pracy nauczyciela / Antoni Rumiński // W : Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański. – Kraków : Oficyna Wydawnicza TexT, 1998. –
  S. 225-231
  sygn. 42.599
 14. „Norma personalistyczna w edukacji” / Marian Nowak // W : Norma psychologiczna : perspektywy spojrzeń / pod red. Zenona Uchnasta. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1998. – S. 181-193
  sygn. 42.054
 15. O powinności nauczyciela : wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder-Stefaniak. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2001
  sygn. 42.534
 16. Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą / Michael Fullan. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – S. 37-50 : Powinność moralna na szczeblu szkoły
  sygn. 43.568
 17. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2010. – S. 162-165 : Pedagogiczna postawa nauczyciela przedszkola
  sygn. 44.268cz, 44.429
 18. Portret nauczyciela szkoły przyszłości / Adam Horbowski // W : Szkoła polska u progu nadchodzącego wieku : praca zespołowa / pod red. Piotra Kowolika. – Kraków : „Impuls”, 1999. – S. 267-278
  sygn. 42.227cz
 19. Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. – S. 344-349 : Aspekt ideologiczny rozwoju osobowości nauczyciela – etyka i prestiż zawodu
  sygn. 44.493, 44.494cz
 20. Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. – Kraków : „Impuls”, 2011. – S. 27-45 : Miłość
  i przyjaźń: radość, nadzieja, optymizm, dążenie do szczęścia – wartości jako drogi
  i drogowskazy
  sygn. 44.499
 21. Uczymy się nauczać / Richard I. Arends. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – S. 393-396 : Normy, role i kultura nauczania
  sygn. 40.943, 40.944, 40.656
 22. Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2012. – S. 42-48 : Cechy osobowości i predyspozycje współczesnego nauczyciela-wychowawcy
  sygn. 44.696
 23. Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. – Kraków : Wydaw. UJ, 1996. – S. 97-162 : Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej
  sygn. 42.085
 24. Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu / Robert Kwaśnica // W : Pedagogika : podręcznik akademicki. [T.] 2 / red. nauk Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 291-319
  sygn. 43.067, 43.083, 43.166cz
 25. Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998
  sygn. 41.738, 41.739
 26. Wychowanie w szkole : wskazówki dla nauczycieli / Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik-Kawala. – Nowe wyd. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – S. 29-40 : Postawy wychowawcze nauczycieli
  sygn. 44.673
 27. Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji / Mark Leasy. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – S. 80-106 : Kontekst społeczny: normy i role
  sygn. 43.331
 28. Żyć, ale jak? : abc o tobie, o mnie, o nas / Małgorzata Miksza. – Kraków : „Impuls”, 1994. – S. 77-89 : Ideał nauczyciela-wychowawcy
  sygn. 41.328

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
( w ujęciu chronologicznym)

 1. Nauczyciel „wiedzy serdecznej” / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. – 2012, nr 5, s.
  17-20
 2. Obraz, role i etyka nauczycielska we współczesnej szkole podstawowej / Lidia Baranowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 9, s. 4-10
 3. Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku / Lidia Dakowicz // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 74-82
 4. W stronę zorientowanej etycznie edukacji nauczycielskiej / Dariusz Zając // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1/2, s. 3-7
 5. Kilka uwag o statusie prawno-etycznym zawodu nauczyciela / Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Matylda Gwoździcka-Piotrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7/8, s. 27-32
 6. Czy można być dobrym nauczycielem? / Maciej Smolak // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 16-18
 7. O etyce zawodowej kilka myśli / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 1, s. 19-21
 8. Nowy „profesjonalizm” nauczycieli / Amir Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 16-20
 9. O etyce zawodu nauczyciela / Olga Anna Jabłonka // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 4, s. 9-11
 10. Czy nauczycielowi potrzebny jest kodeks etyczny? / Zdzisław Piwoński // Edukacja
  i Dialog. – 2007, nr 2, s. 16-20
 11. Między obowiązkami a moralnością / Ewa Sygulla // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 12-15
 12. O budowaniu dobrych relacji / Zenon Krzemianowski // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 25-29
 13. Moralna postawa nauczyciela / Paulina Stachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 4, s. 50-52
 14. Etyczny wymiar kompetencji nauczyciela muzyki / Małgorzata Suświłło // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 3, s. 14-24
 15. Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Jolanta Kucharska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 2, s. 42-46
 16. Kultura pedagogiczna / Łukasz Techmański // Życie Szkoły. – 2005, nr 9, s. 50-52
 17. Obowiązki moralne nauczyciela z perspektywy teorii prima facie / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 7/8, s. 8-11
 18. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji / Zarząd Główny SBP // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 6, s. 2-3
 19. Etyka doradcy zawodowego / Anna Iwicka-Okońska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 3, s. 1-5
 20. Stosunek do pracy jako etyczny aspekt pracy nauczycielskiej / Marek Szałek // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 152-155
 21. Nauczyciel wobec wychowania do prawdy / Marianna Szpiter // Edukacja. – 2004, nr 1, s. 64-70
 22. Rozważania nad etyką / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 17-20
 23. Doniosły problem etyki / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 3-7
 24. Etyka zawodu nauczyciela / Barbara Tarnowska // Wychowawca. – 2002, nr 2, s. 10-11

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności