Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Niepełnosprawność - aspekty psychospołeczne i prawne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2010

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

„ Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję.

Powstań, ty, który cierpisz”

Jan Paweł II

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / J. Kirenko, E. Sarzyńska. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2010
  sygn. 44.138
 2. Człowiek niepełnosprawny : problemy psychologiczne / H. Larkowa. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987
  sygn. 38.163
 3. Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. J. Bąbka. – Warszawa : „Żak”, 2004
  sygn. 43.039 cz
 4. Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych / A. Krause. - Kraków : „Impuls”, 2004
  sygn. 43.473
 5. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / red. I. Obuchowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991
  sygn. 39.851
 6. Dziecko przewlekle chore : opieka i wsparcie / A. Maciarz. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 16-20 : Przewlekła choroba a niepełnosprawność dziecka
  sygn. 43.575
 7. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3 [red. prow. E. Różycka ; autor t. 3 F. Adamski [i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 646-652 : Niepełnosprawność
  sygn. 43.291 cz
 8. Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo / R. Kościelak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996
  sygn. 41.303
 9. Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych / A. Maciarz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987
  sygn. 38.378
 10. Integracja społeczna ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga / pod red. a. Hulka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
  sygn. 37.940
 11. Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a służby socjalne – zadania pedagoga / pod red. A. Hulka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992
  sygn. 40.340 cz
 12. Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / O. Speck. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
  sygn. 43.500
 13. Niepełnosprawność / C. Barnes, G. Mercer. – Warszawa : Wydaw. „Sic”, 2008
  sygn. 43.755
 14. Niepełnosprawność [hasło] // W : Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. D. Lalak i T. Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 153-154
  sygn. 42.272 cz
 15. Niepełnosprawność [hasło] // W : Mały leksykon pedagoga specjalnego / A. Maciarz. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 81-83
  sygn. 43.298 cz
 16. Niepełnosprawność – pole pracy socjalnej i działania pedagoga społecznego / D. Wolska-Prylińska // W : Pedagogika społeczna. T. 1 / E. Murynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – S. 375-380
  sygn. 43.510 cz
 17. Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie / F. Wojciechowski. - Warszawa : „Żak”, 2007
  sygn. 43.705
 18. Niepełnosprawność : wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne / pod red. W. Seidlera. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007
  sygn. 43.973
 19. Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy / E. Wapiennik, R. Piotrowicz. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002
  sygn. 42.850 cz.
 20. Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych / I. Rudek. – Kraków : „Impuls”, 2007
  sygn. 43.757
 21. Pedagogiczno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych / R. Borowski. – Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2006
  sygn. 43.642
 22. Pedagogika specjalna / pod red. W. Dykcika. – Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1998
  sygn.41.748
 23. Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych / A. Ostrowska // W : Upośledzenie w społecznym zwierciadle / pod red. A. Gustavssona i E. Zakrzewskiej-Manterys. – Warszawa : „Żak”, 1997. – S. 75-95
  sygn. 41.479
 24. Praca ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga / pod red. A. Hulka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985
  sygn. 36.135
 25. Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / A. A. Zych. – Katowice : Wydaw. Naukowe „Śląsk”, 2009. – S. 43-65 : Geragogika specjalna – konieczność, potrzeba czy moralny obowiązek?
  sygn. 44.140
 26. Psychologiczne i społeczne wyznaczniki rehabilitacji zawodowej inwalidów / K.J. Zabłocki. – Warszawa : „Żak”, 1995. – Wyd. 2
  sygn. 41.017
 27. Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / A. Nowicka. – Kraków : „Impuls”, 2001
  sygn. 42.732
 28. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. E. Pisuli i D. Danielewicz. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2007
  sygn. 43.725
 29. Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / pod red. Z. Gajdzicy. – Kraków : „Impuls”, 2007
  sygn. 43.667
 30. Senior w domu : opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem / red. nauk. J. Twardowska-Rajewska. – Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2007
  sygn. 43.859
 31. Stymulacja od podstaw : jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako niepełnosprawnych / A. Fröhlich. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
  sygn. 42.079
 32. Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie polskim / M. Komorska. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Mariii Curie-Skłodowskiej, 2000
  sygn. 42.387
 33. Trzy historie. Trzy oblicza starości osób z niepełnosprawnością intelektualną / I. Fornalik // W: Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. A. Nowickiej. - Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 161-182
  sygn. 43.680
 34. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym / H. Żuraw. – Warszawa : „Żak”, 2008
  sygn. 43.908
 35. Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami / praca zbiorowa pod red. W. Brejnaka i K.J. Zabłockiego. – Warszawa : Stowarzyszenie Dobra Wola OPP, 2009
  sygn. 44.150
 36. Wybrane psychospołeczne problemy niepełnosprawności / S. Kowalik // W : Społeczna psychologia kliniczna / pod red. H. Sęk. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1998. – S. 446-471
  sygn. 41.836
 37. Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej / A. Zawiślak. - Kraków : „Impuls”, 2009. – S. 117-134 : Człowiek z niepełnosprawnością
  sygn. 44.148

 

Aktualizacja, dn. 20.11.2014 r.

 1. Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
  sygn. 45.185
 2. Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym / red. nauk. Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo. – Warszawa : Difin, 2011
  sygn. 44.541
 3. Droga do samodzielności : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności / Anna Izabela Brzezińska i in. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009 sygn. 44.116
 4. Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. – Kraków : „Impuls”, 2012 sygn. 44.588
 5. Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2005
  sygn. 45.066
 6. Pokochaj mnie mamo! czyli Dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka / Grażyna Dryżałowska. – Warszawa : „Żak”, 2008 sygn. 43.918
 7. Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz. – Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008
  sygn. 44.456
 8. Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klinik. – Kraków : „Impuls”, 2013
  sygn. 45.159
 9. W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień rozwoju oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych. T. 2 / red. nauk. Izabela Bieńkowska. – Gliwice ; Kraków : Wydaw. „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2010
  sygn. 45.132
 10. Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych / pod red. Jana Pileckiego, Sławomira Olszewskiego. – Kraków : „Text”, 2000
  sygn. 44.918
 11. Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby / red. nauk. Barbara Kromolicka. – Toruń : Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2012
  sygn. 44.912

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności